Statuti i rtsh

RTSH si një media e përkushtuar ndaj idealeve më të larta të transmetimit të shërbimit publik kombëtar, RTSH-ja realizon shërbime cilësore radio dhe televizive për të informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë dhe pakicat kombëtare.

  1. Statuti i Radio Televizionit Shqiptar, i hartuar në bazë dhe në detyrim të ligjit nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, ka për objekt rregullimin e përgjithshëm dhe në hollësi të veprimtarisë së këtij institucioni publik kombëtar.
  2. Ky Statut synon të caktojë rregulla të mjaftueshme, që të garantojë funksionimin normal të RTSH-së.

Në materialet e meposhtme do të gjeni Statutin e RTSH-së.