Realizimi i treguesve ekonomiko financiar

Në bazë të ligjit nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7, të ligjit nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit” RTSH publikon në fund të cdo viti Ushtrimor Raportin Ekonomiko – Financiar të Veprimtarisë së tij. Ky rapor paraqitet pranë Komisionit të Medias dhe në Kuvendin e Shqipërisë, para se të bëhet publik në faqen www.rtsh.al.

Informacion per realizimin e treguesve ekonomiko-financiarë gjate 6 mujorit te pare te vitit 2020.

Informacion për realizimin e treguesve financiarë te Radiotelevizionit Shqiptar për 3-mujorin e parë të vitit 2020.

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË GJATË NËNTËMUJORIT TË VITIT 2019

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË TË VITIT 2019

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË GJATË TREMUJORIT TË PARE TË VITIT 2019

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2018

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2017

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2015

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE TË VITIT 2014