Parimet editoriale dhe standartet profesionale

Parimet Editoriale të RTSH–së  janë bazat kryesore mbi të cilat zhvillohet dhe ofrohet shërbimi publik tek teleshikuesit. Këto parime bazohen në disa kritere baze:

 

 1. STANDARDET PROFESIONALE
 2. SHUMËLLOJSHMËRIA DHE BALANCIMI I RAPORTIMIT
 3. FUSHATAT ZGJEDHORE
 4. MBULIMI I POLITIKËS, PARLAMENTIT DHE POLITIKANËVE
 5. STANDARDET E PRODHIMIT
 6. MARRËDHËNIET ME AUTORITETET SHTETËRORE / ORGANET E QEVERISJES
 7. SJELLJA IMITUESE DHE ANTI – SOCIALE
 8. GAZETARIA HUMULTUESE
 9. PËRPUNIMI I INFORMACIONIT
 10. RESPEKTIMI I VLERAVE TË SHIKUESVE DHE DËGJUESVE
 11. PROGRAMET E INTERESIT TË VEÇANTË
 12. PORTRETIZIMI I GRUPEVE TË VEÇANTA TË SHOQËRISË
 13. FËMIJËT DHE TË MITURIT NË PROGRAMET E RTSH – SË
 14. NDËRHYRJET/ÇENSURA
 15. E DREJTA PËR KORIGJIM
 16. OMBUDSMAN – AVOKATI I POPULLIT / KUJDESTARI I STANDARDEVE PROFESIONALE DHE PARIMET E ETIKËS GAZETARESKE
 17. REFERENCAT E DETYRUESHME
 18. NDIHMA LIGJORE PËR GAZETARËT DHE REDAKTORËT
 19. REKLAMA, PROMOVIMI DHE SPONSORIZIMI NË PROGRAMET E RTSH – SË
 20. PARAQITJA NË TRANSMETIM DHE KODI I VESHJES
 21. KONFLIKTI I INTERESIT, TË DREJTAT DHE DETYRAT

 

Më poshtë mund të gjeni në mënyrë të detajuar parimet Editoriale të RTSH-së