Njoftim për hapjen e konkurrimit publik - Prodhim filmik, Dokumentar

Njoftim për hapjen e konkurrimit publik - Program audioviziv, Cikël emisionesh televizive

Konkurs për rikonceptimin e identitetit, logos, sinjalistikës dhe siglave grafike per kanalet e platformës RTSH