LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

LIGJ PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ky ligj rregullon veprimtarinë e mediave audiovizive dhe shërbimeve mbështetëse të tyre, mbi bazën e parimit të asnjanësisë teknologjike në territorin e Republikës së Shqipërisë. Bashkengjitur ligjin Nr. 97/2013  (Ndryshuar me ligjin nr. 22/20163, datë 10.3.2016, vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 56, datë 27.7.2016 dhe ligjin nr. 91/2017, datë 22.5.2017).